กกต.อุบลฯ กำหนดวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ครบวาระ 6 แห่ง

ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในบ่ายวันนี้(15 พย.2555) เวลา 14.00 น. นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการ เลือกตั้งจังหวัด(กกต.จว.)อุบลราชธานี โดยที่ประชุมได้รับทราบการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 และวันที่ 14 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา รวม 18 แห่ง รวม 496 คน แยกเป็นนายกเทศมนตรีและนายก อบต. รวม 15 คนและสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภา อบต. รวม 451 คน

 ทั้งนี้ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดมอบใบประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 นี้

นอกจากนั้นที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล ที่ครบวาระ ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 รวมทั้งกำหนดวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 4 แห่งประกอบด้วยเทศบาลตำบลหนองผือ เทศบาลตำบลขามป้อม เทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐและเทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 โดยมีกำหนดรับสมัครเลือกตั้ง ในวันที่ 26- 30 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล นาจะหลวย อ.นาจะหลวย ในวันที่ 13 มกราคม 2556 โดยมีกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2555