อบจ.อุบลฯ ใช้มาตรการ”รวมน้ำ กระจายน้ำ ตาข่ายน้ำ”แก้ภัยแล้ง

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่การเกษตรหลายแห่งใน จ.อุบลราชธานี ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการรวมน้ำ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดทำการขุดสระ กักเก็บน้ำในไร่นา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นผู้สนับสนุนรถแบ็กโฮ และคนขับ ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ หรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบ

นอกจากนี้ ได้เตรียมรับมือภัยแล้งด้วยการกระจายน้ำ จะดำเนินโครงการชลประทานระบบท่อ โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และท่อพีวีซี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวนประมาณ 800 กลุ่ม ตลอดจนเร่งสร้างตาข่ายน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้ฝากถึงประชาชนในการใช้น้ำอย่างประหยัด หากพื้นที่ใดประสบปัญหาภัยแล้ง ขอให้ถ่ายภาพพื้นที่ประสบภัยแล้ง และแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยด่วน ติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 045-250333 หรือสายตรงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หมายเลข 081-955-2345 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : ASTVผู้จัดการออนไลน์

ภาพ : http://www.sangsook.net/wp-content/uploads/et_temp/10032418009a7dbcd5508dbc7c-47633_238x238.jpg