กกต.อุบลฯติวเข้ม กกต.ท้องถิ่น 6 แห่งเตรียมเลือกตั้งนายกฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ (14 พ.ย.2555) นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 แห่ง ที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระ ซึ่งมี อปท.รวม 4 แห่งที่จะต้องดำเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล รวม 4 แห่ง ที่ครบวาระ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ได้แก่ เทศบาลตำบลปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี เทศบาลตำบลหนองผือ อ.เขมราฐ เทศบาลตำบลขามป้อม อ.เขมราฐและเทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ และมีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลตำบล รวม 2 แห่งได้แก่ เทศบาลตำบลอุบล อ.เมืองอุบลราชธานี ที่ครบวาระวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และเทศบาลตำบลนาจะหลวย อ.นาจะหลวย ที่ครบวาระในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555

 ประธาน กกต.จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้คณะกรรมการการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นทั้ง 6 แห่ง ได้รับทราบบทบาทและอำนาจหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งได้รับทราบนโยบายในการจัดการเลือกตั้ง จาก กกต.จังหวัด เพื่อให้ กกต.ท้องถิ่น สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ เป็นไปตามตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ กกต.จังหวัดฯ จะได้พิจารณาประกาศจัดให้มีการเลือกตั้ง รวมทั้งกำหนดวันรับสมัครและดำเนินการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันครบวาระ