สสจ.อุบลฯจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯปีงบประมาณ 2556

( 13 พฤศจิกายน 2555 ) นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเรื่องการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2556 ว่า ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติงบเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า ปีงบประมาณ 2556 ( ได้รับเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 2,755.60 บาทต่อผู้มีสิทธิ ) ในขณะที่หน่วยบริการต้องรับภาระค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจตามกระบวนการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนให้เกิดการบริหารจัดการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการทุกระดับ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แผนการเงินการคลังของจังหวัดอุบลราชธานี สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงตามแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรและงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ กว่า 600 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รสสุคนธ์ มณฑา ข่าว/ส่งข่าว