สสจ.อุบลฯจัดประกวดและมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้จัดการประชุมวิชาการและประกวดผลงานเด่นด้านทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการนำเสนอจำนวน 33 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านทันตสาธารณสุขทั้งในด้านบริหาร บริการ และการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

ประเภท Oral Presentation

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสร้างนำซ่อมใน รร.ประถมศึกษา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เจ้าของผลงาน ทพญ.อุมาพร รุ่งรัศมีทวีมานะ รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานกับการสุญเสียอวัยวะปริทันต์ในผู้ใหญ่ที่อาศัยในเขต อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เจ้าของผลงาน ทพญ.วัชราภรณ์ เสนสอน รพ.นาจะหลวย
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง CQI การพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เจ้าของผลงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพร.เดชอุดม
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ผลงานเรื่อง แผนที่การเกิดโรคฟันผุ ต.ลาดความ อ.ศรีเมืองใหม่ เจ้าของผลงาน นายณัฐวัฒน์ จิราพลาธิวัฒน์ รพ.สต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่

ประเภท Poster Presentation งานวิจัย การศึกษา โครงการและ CQI

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง การศึกษาความถูกต้องของผลการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากโดยครูอนามัย เจ้าของผลงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพร.เดชอุดม
รองวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ฟันเทียมดีๆมีถึงบ้าน Denture Delivery เจ้าของผลงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.เขื่องใน
รองวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าของผลงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.บุณฑริก
รองวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ผลงานเรื่อง อสม.ช.งานทันตสาธารณสุข ช่วยหมอฟันลดภาระงานรักษา เร่งพัฒนางานส่งเสริมป้องกัน เจ้าของผลงาน นางสาวอทิตยา หาระวงค์ รพ.สต.หนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ประเภท Poster Presentation งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง นวัตกรรม CBC : Convenience bur condo คอนโดหัวกรอไม่รอนาน เจ้าของผลงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข รพร.เดชอุดม
รองวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง นวัตกรรมนิ้วผ้าอ้อมเพื่อน้องฟันดี เจ้าของผลงาน นางสุวรรณา สมบูรณ์ รพ.สต.โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
รองวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง พัดมหัศจรรย์ เจ้าของผลงาน นางสาววนาลัย สำราญเริญและนางสุรณี บุญกาญจน์ สสอ.วารินชำราบ
รองวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ผลงานเรื่อง หน้ากากทันตกรรมทำมือ เจ้าของผลงาน นางสาวฐิติพร ศรีพันธ์ รพ.สต.สองคอน อำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รสสุคนธ์ มณฑา..ข่าว/ส่งข่าว

[nggallery id=140]