ยุทธศาสตร์จ.อุบลราชธานีดันเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ.ร. เผยยุทธศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการรีไซเคิลขยะ โครงการมาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิ รวมถึง บริการสาธารณสุข ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล คุณภาพการใหบริการประชาชน ชี้ จากโครงการข้าวหอมมะลิ ส่งผลเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.เปิดเผยว่า ทางก.พ.ร. ได้มอบรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน ให้แก่ ส่วนราชการในจังหวัด ที่มีการพัฒนาการให้บริการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และในปีที่ผ่านมา ทางจังหวัดอุบลราชธานี มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาผ่าน โครงการ รีไซเคิลขยะ และโครงการส่งเสริมข้าวหอมมะลิได้มาตรฐาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง ผ่านอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ทางก.พ.ร. เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริง ของทางจังหวัดนำโดย “นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด” ได้ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าว และให้ข้าราชการในจังหวัดได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้มอบรางวัลดังกล่าวให้

ด้านนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า สำหรับในส่วนของโครงการส่งเสริมคุณภาพข้าวหอมมะลิ นั้น ทางจังหวัดได้ดำเนินโครงการ เพื่อยกระดับมาตราฐานการผลิตข้าวมะลิให้ได้มาตรฐานคุณภาพยอดเยี่ยม เพราะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ผลิตข้าวมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ เนื่องจากด้วยพื้นที่ ภูมิประเทศ ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวมะลิ สามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้ง อาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตข้าวมะลิที่นี่ ยังคงความหอม และรสชาติที่อร่อย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของเกษตรกร คือ ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ ยังถือว่ายังต่ำมาก ซึ่งเป็นปัญหาผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทยเป็นเหมือนกันทุกภาค ดังนั้น โครงการที่เราทำขึ้น ส่วนหนึ่งต้องการจะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับชาวนา โดยตั้งเป้าไว้ว่า เกษตรกรจะต้องได้ผลผลิตข้าวไม่ต่ำกว่า 450กิโลกรัมต่อไร่ ที่ผ่านมาเกษตรกรทำได้เพียง 300 กว่า กิโลกรัม ต่อไร่เท่านั้น ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง ประเทศเวียดนาม สามารถปลูกข้าวได้ผลผลิตมากถึง 600 กิโลกรัม ต่อไร่

โดยหลักการณ์ให้การช่วยเหลือ คือ การนำพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่เป็นพันธุ์ดังเดิมไปแจกจ่าย พร้อมให้คำแนะนำการเพาะปลูก โดยไม่ใช้สารเคมี และสุดท้าย การแนะนำการแปรรูปข้าวหอมมะลิ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตกรได้มีรายได้มากขึ้น เช่น การทำข้าวกล้องงอก การทำไอศกรีมข้าวกล้องงอก เป็นต้น

ข้อมูล : ASTV ผู้จัดการ

ภาพประกอบจาก INTERNET