สสจ.อุบลฯมอบรางวัลบุคคลดีเด่นด้านระบาดวิทยา ปี 2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการประกวดผลงานและมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านระบาดวิทยา โดยกลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกอำเภอพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนากลไกในการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้

  1. รางวัล “ คนดี อุบลราชธานีศรีระบาด ปี 2555” ระดับอำเภอ ได้แก่ นางสาวพรสุดา โสวรรณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลตระการพืชผล
  2. รางวัล “ คนดี อุบลราชธานีศรีระบาด ปี 2555” ระดับ รพ.สต. ได้แก่ (ได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตของ สคร.7 กำลังรอผลการประกวดระดับประเทศ) นางใบศรี อุทธสิงห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหัวทุ่ง อ.เขื่องใน
  3. รางวัลคุณภาพรายงานเฝ้าระวังโรค (รง.506) ได้แก่  รางวัลชนะเลิศ อำเภอม่วงสามสิบ รองชนะเลิศ อำเภอตาลสุม
  4.  รางวัลคุณภาพรายงานการสอบสวนโรค รางวัลชนะเลิศ อำเภอตระการพืชผล รองชนะเลิศ อำเภอพิบูลมังสาหาร
  5.  อำเภอที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และมีผลงานรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ 3 ฉบับ ขึ้น จำนวน 5 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอบุณฑริก,อำเภอโขงเจียม,อำเภอเขมราฐและอำเภอม่วงสามสิบ
  6. อำเภอที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ได้แก่ อำเภอทุ่งศรีอุดมและอำเภอนาตาล
  7. อำเภอที่มีผลงานรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ 3 ฉบับ ขึ้นไป จำนวน 12 อำเภอ ดังนี้ อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอ วารินชำราบ, อำเภอตาลสุม, อำเภอน้ำขุ่นและอำเภอพิบูลมังสาหาร

รสสุคนธ์ มณฑา..ข่าว/ส่งข่าว

We cannot display this gallery