ซีพี ออลล์ ร่วมกับ PIM จับมือ ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการให้ทุนเรียนฟรี ม.อุบลฯกว่า 70 ล้าน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม ซีพี ออลล์ เดินหน้าผสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างเต็มที่ ล่าสุดได้จัด พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยมี นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และ ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามร่วมกัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ของซีพี ออลล์ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา

ดร.วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาด แผนสหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายละเอียดในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้ทุนการศึกษาสนับสนุนจำนวน 100 ทุน /รุ่น ระยะเวลากำหนด 5 ปี (5 รุ่น) ทุนการศึกษาประมาณ 34,000 บาท/คน หรือ 3.4 ล้านบาท/รุ่นๆละ 4 ปี รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 70 ล้านบาท ช่วงระหว่างศึกษาในแต่ละปีจะมีการฝึกปฏิบัติงาน พร้อมสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงานบริษัทหลังจากจบการศึกษา จะดูแลในส่วนของตำแหน่งผู้จัดการสาขาของร้าน 7-Eleven

ในส่วนของการรับนักศึกษา ซึ่งคณะบริหารศาสตร์มีแผนรับรุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 โดยพิจารณาพิเศษในกรณีที่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน หรือพิจารณาตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนด ถือว่าเป็นเป็นเส้นทางที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนการศึกษาให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบัน นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกทางการศึกษาที่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “เรียนฟรี มีทุน จบมามีงาน”

We cannot display this gallery