กกต.อุบลฯ เคาะเห็นชอบผลเลือกตั้ง “โสมภาร” เป็นว่าที่ นายก อบต.คำไหล

ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลรชาธานี ในบ่ายวันนี้(6 พ.ย.2555) นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ประจำจังหวัดอุบลราชานี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ กรณีครบวาระ ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฎว่า นายโสมภาร พิมพ์ทรัพย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด 1,975 คะแนน รวมทั้งเห็นชอบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิก อบต.ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏว่านายพนม วงศ์มั่น ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 117 คะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.นาพิน อำเภอตระการพืชผล แทนตำแหน่งที่ว่าง มีนายสมเดช วัฒนาราษฎร์ ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด 218 คะแนน การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.นาสะไม อำเภอตระการพืชผล แทนตำแหน่งที่ว่าง นางสาวนวลสมใจ นวลพักตร์ ได้คะแนนสูงสุด 72 คะแนนและการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ แทนตำแหน่ง ที่ว่าง นายทองใบ วันหลัง ได้คะนนเลือกตั้งสูงสุด 259 คะแนน ทั้งนี้ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบเนื่องจาก ผู้ที่มีคะแนนเลือกตั้งสูงสุด ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง จึงเสนอให้ กกต. ได้พิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

นอกจากนั้น กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้รับทราบการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ กกต. ในการเลือกตั้งนายก อบต.หนองสะโน ได้แก่ นายเอกราช สูงสง่า เป็นนายก อบต.หนองสะโน และการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนองสะโน กรณีครบวาระ ทั้ง 23 เขตเลือกตั้ง(หมู่บ้าน) จำนวน 46 คน รวมทั้งการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.อบต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ รายนางสาวจันทรา จันทร์จริง การเลือกตั้ง ส.อบต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีรวงศ์ รายนายกอง คำเชิด การเลือกตั้ง ส.อบต.พังเคน อ.นาตาล รายนางดาหวัน ทาวะรมย์และการเลือกตั้ง ส.อบต.โนนก่อ อ.สิรินธร รายนายคำสอน สุมา