อบจ.อุบลฯ ออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่แก่ประชาชน

อบจ.อุบลฯ ออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่แก่ประชาน ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน ประจำปี 2556

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจประชาชน (หรือ อบจ.พาหมอมาคำคีง) ปี 2556 ซึ่งการดำเนินงานเป็นการออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ตามนโยบายสุขภาพดี เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง และลดค่าใช้จ่าย

สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.ประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจคนพิการ เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย

โดยมีแผนออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 ดังนี้

วัน/เดือน/ปี สถานที่ ตำบล อำเภอ
1 พฤศจิกายน 2555

5 พฤศจิกายน 2555

6 พฤศจิกายน 2555

7 พฤศจิกายน 2555

8 พฤศจิกายน 2555

12 พฤศจิกายน 2555

13 พฤศจิกายน 2555

14 พฤศจิกายน 2555

15 พฤศจิกายน 2555

19 พฤศจิกายน 2555

20 พฤศจิกายน 2555

21 พฤศจิกายน 2555

22 พฤศจิกายน 2555

26 พฤศจิกายน 2555

27 พฤศจิกายน 2555

28 พฤศจิกายน 2555

29 พฤศจิกายน 2555องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนค้อ

ศาลากลางบ้านดูน  หมู่ที่ 4

โรงเรียนกาบิน

ศาลากลางบ้านซะซอม  หมู่ที่ 7

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง

ศาลากลางบ้านนกเขียน  หมู่ที่ 12

ศาลากลางบ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเมือง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง

วัดบ้านสร้างแก้ว-พรสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบกแพงใหญ่

สำโรง

คำเขื่อนแก้ว

โนนค้อ

หนองบก

กาบิน

นาโพธิ์กลาง

โคกสะอาด

หนองกุง

โนนกุง

บุ่งหวาย

โสกแสง

ท่าเมือง

โพธิ์ไทร

สงยาง

ค้อน้อย

เหล่าบกเหล่าเสือโก้ก

โพธิ์ไทร

สิรินธร

บุณฑริก

เหล่าเสือโก้ก

กุดข้าวปุ้น

โขงเจียม

น้ำขุ่น

ตาลสุม

ตระการพืชผล

วารินชำราบ

นาจะหลวย

ดอนมดแดง

โพธิ์ไทร

ศรีเมืองใหม่

สำโรง

ม่วงสามสิบ

ภาพ : http://trathealth.com/download/IMG_9888_814414.JPG