โครงการสื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ ภาคประชาชน ปีที่ 2

การดำเนินโครงการมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร เรื่องการย้ายหน่วยบริการสุขภาพ สิทธิต่างๆของประชาชน รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆ ของสปสช. ควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน “สายด่วนบัตรทอง อุบลราชธานี 08-7378-6955” เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความไม่เข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยประสานหาความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายวิทยุชุมชน

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักประกันสุขภาพ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารประเด็นความไม่เข้าใจเรื่องการขอย้ายหน่วยบริการสุขภาพของประชาชน เชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน เครือข่ายสื่อมวลชนในการหาความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดทำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

มีรูปแบบกิจกรรม คือ
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการ และเชื่อมประสานเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อหาความร่วมมือและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่
2. ผลิตสปอต/สารคดีวิทยุสั้น เชิงประเด็น เนื้อหา บอกถึงรายละเอียด ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหน่วยบริการสุขภาพ ที่ชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจง่าย ส่งถึงเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่ต่อ
3. ผลิตเนื้อหาข่าวสารสปสช. เนื้อหาบอกถึงรายละเอียด ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหน่วยบริการสุขภาพ ส่งถึงเครือข่ายฯ
4. ประสานงานเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการร้องเรียนจากเครือข่ายฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้คำปรึกษา ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากประชาชนผ่านสายด่วนบัตรทอง อุบลราชธานี ๐๘๗-๓๗๘๖๙๕๕ และเครือข่ายฯ

ระยะเวลาการดำเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน 2553
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดอุบลราชธานี

[nggallery id= 10]