โครงการต้นกล้าคุณธรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อชุมชนคุณธรรม

เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยสังคมให้กับเด็กและเยาวชน โดยใช้เรื่องราวสถานการณ์ทางสังคม ชุมชนและวิถีชีวิตเป็นสื่อการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อวิทยุเพื่อเผยแพร่รณรงค์ส่งเสริมคนดี ความดี ครองดีของสังคมและคนในชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อเชื่อมประสานเครือข่ายร่วมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม

โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรม คือ การประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการ วางแผนการทำโครงการร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อทำความเข้าใจและกำหนดทิศทางการทำโครงการ จัดทำเอกสารโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการดำเนินการ ประชุมเตรียมทีมงาน คณะทำงานและคณะกรรมการลานบ้านลานธรรม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในตัวโครงการ การรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลที่มีเนื้อหาเชิงคุณธรรม เรื่องราวของคนดี ความดี ครองดีในชุมชนท้องถิ่น จัดทำค่ายเยาวชนสร้างสรรค์สื่อคุณธรรมนำชีวิต อบรมการทำสื่อวิทยุเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมในท้องถิ่น จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในโรงเรียน จัดกิจกรรมต้นกล้าคุณธรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อชุมชนคุณธรรม “รวมพลเยาวชนคุณธรรมอำเภอศรีเมืองใหม่” จัดเวทีทำแผนนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน องค์กร ประชุมคณะทำงานทุก 2 เดือน และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่สาธารณะ

ระยะเวลาการดำเนินงาน กรกฎาคม – ธันวาคม 2553

พื้นที่ดำเนินการ เยาวชนต้นกล้าคุณธรรม ในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่

We cannot display this gallery