เทศบาลนครอุบลฯ เชิญร่วมโครงการรักษ์แม่มูล

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า แม่น้ำมูล เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในอดีตใช้เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งอุปโภคบริโภคและแหล่งอาหาร แต่เนื่องจากการขยายตัวของเมืองและชุมชนโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำมูลเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้กลายเป็นที่รองรับขยะและที่ระบายน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และเกิดปัญหามลพิษทางน้ำ จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลนครอุบลราชธานี มีความตระหนักในความสำคัญของแม่น้ำมูล จึงได้จัดทำโครงการรักษ์แม่มูลขึ้น โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดแม่น้ำมูล และริมฝั่งแม่น้ำมูลทั้ง 2 ฝั่ง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อมุ่งเน้นฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของแม่น้ำมูล และการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์แม่น้ำมูลให้คงอยู่คู่จังหวัดอุบลราชธานีสืบไป

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 045-246060 ต่อ 193 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดจาก www.cityub.go.th

กำหนดการรณรงค์ทำความสะอาดริมฝั่งแม่น้ำมูลตามโครงการรักษ์แม่น้ำมูล
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555
*********************

เวลา 15.30 น. – พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม อสม. / กช. และประชาชน พร้อมกันที่เทศบาลนครอุบลราชธานี (หลังใหม่)
เวลา 16.00 น. – เคลื่อนขบวนเดินรณรงค์ฯ ไปท่าน้ำตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
เวลา 16.30 น. – ประธานโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีกล่าวเปิดการรณรงค์ ทำความสะอาดริมฝั่งแม่น้ำมูล
เวลา 16.45 น. – เป็นต้นไป… ดำเนินการทำความสะอาดริมฝั่งแม่น้ำมูล โดยเริ่มต้นจากสะพานเสรีประชาธิปไตย (ท่าน้ำตลาดใหญ่)

นางอุบลวรรณ ชนะศรีรัตนกุล/ข่าว
คณะกรรมการกรองข้อมูลข่าวสาร/กรองข่าว
นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร/รับรองข่าว
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์