เทศบาลนครอุบลฯ รับการประเมินประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ จากจังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย นายชวลิต  องควานิช  ผู้ทรางคุณวุฒิ กทจ.อุบลราชธานี  นายสมพงษ์ ฎาราณุท ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  นายจารึก  หาพันนา  ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนปทุมวิทยากร  นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี   นายวีรชัย  คำล้าน  ปลัดเทศบาลตำบลอุบล และตัวแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ออกมาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานี   ซึ่งกรอบการประเมินแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ

  1. ด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. ด้านคุรภาพการให้บริการ
  3. ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
  4. ด้านการพัฒนาองค์กร

ซึ่งการประเมินในวันดังกล่าว  คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการกับคณะของเทศบาลนครอุบลราชธานีเพือ่นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและบริการประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด