ผวจ.อุบลฯ ย้ำผู้บริหารสถานศึกษาร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่พื้นที่เขตการศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยกล่าวว่า ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องแก้ไขและรับผิดชอบร่วมกัน ที่ผ่านมาสถานศึกษาต่างๆ ได้จัดอบรมเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ขาดการติดตามประเมินผล ทำให้ปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างภูมิคุ้มกัน และสิ่งสำคัญต้องมีการติดตามประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

ภาพ : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNrhjYAbNnXWBl2ceK7wusT98HxHLYcS1nD-UY8QhSFFktXUvK