กลุ่มเยาวชนสืบสานฯ เดินเครื่องฝึกผู้ใหญ่บ้านจูเนียร์ หวังกระตุ้นพลังการทำงานร่วมกันระหว่างเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชน

ก่อนวันสดุดีวีรชนของคนเดือนตุลา เพียงหนึ่งวัน สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา ร่วมกับ โครงการสะพาน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดตัว “โครงการผู้ใหญ่บ้านจูเนียร์” ณ บ้านผับแล้ง – นาเจริญ ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลฯ เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยทางโครงการได้มอบบทบาทสมมุติให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน มีอำนาจหน้าที่เหมือนกับผู้ใหญ่บ้านทุกอย่าง โดยเข้าไปปฏิบัติการเรียนรู้ควบคู่กับผู้ใหญ่บ้านตัวจริง เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อหวังกระตุ้นพลังการทำงานร่วมกันระหว่างเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชน นำไปสู่การเกิดนโยบายชุมชนแบบมีส่วนร่วมและเตรียมความพร้อมต่อการเป็นผู้นำชุมชนที่ดีในอนาคตด้วย

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดจาก เด็ก เยาวชนและชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมระดมสมองรวมกว่า 60 คน เกี่ยวกับอำนาจบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน สถานการณ์ปัญหาในชุมชน และคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านต้องการ ซึ่งข้อมูลจากการจัดเวทีในครั้งนี้ ทางโครงการฯจะนำไปเสนอขอความเห็นชอบผ่านเวทีประชาพิจารณ์ในที่ประชุมชาวบ้านและประกาศเป็นแผนนโยบายเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ชุมชนต้องการต่อไป

ธีระพล อันมัย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมติดตามหนุนเสริมโครงการฯ กล่าวในเวทีว่าเป็นโครงการที่ดี ที่จะมาหนุนเสริมและเป็นเครื่องมือกระตุ้นการทำงานของผู้ใหญ่บ้านให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ใหญ่บ้านตัวจริงเกิดการเรียนรู้ และรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ของผู้ใหญ่บ้านจูเนียร์ ซึ่งการรับฟังจากเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน จะนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงการทำงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น

ส่วน นายคิด แก้วคำชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวในภายหลังว่า การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต้องเกิดจากฐานราก และการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้ง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน ร่วมแก้ไขปัญหา ที่สำคัญต้องเชื่อมั่นในพลังและฟังเสียงแนวความคิดของเด็กและเยาวชนด้วย เปรียบเหมือนกับพลังของนักเรียนนักศึกษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองและต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมได้ในสมัย 14 ตุลา โดยหวังว่าโครงการผู้ใหญ่บ้านจูเนียร์นี้จะเป็นเครื่องมือธรรมาภิบาล ลดความรุนแรงทางการเมืองในท้องถิ่น และนำพาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนได้

คิด แก้วคำชาติ