คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงาน กศน. อุบล

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับ “การบริการวิชาการเพื่ออาชีพแก่ชุมชน และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายทศพร อินทรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงชื่อในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล และทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเตรียมความพร้อมของคนในพื้นที่ก่อนเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาความร่วมมือ เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2558 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้การสนับสนุนการจัดโครงการการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้และทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระหว่างสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งกิจกรรมที่จำแนกร่วมกันออกเป็น 4 ประการด้วยกัน คือ

  1. การจัดโครงการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้และทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
  2. การให้บริการวิชาการ ได้แก่ จัดมุมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย จัดกิจกรรมห้อง Kids Zone จัดเสวนา นิทรรศการ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 
  3. การให้บริการด้านการแปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ และศูนย์สอบภาษาอังกฤษแก่คนในชุมชน
  4. การให้บริการการจัดการท่องเที่ยวโดยศูนย์ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยว UBU Traval Together(UTT)ของคณะศิลปะศาสตร์ เพื่อคนในพื้นที่และเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว คณะศิปลศาสตร์ ต่อไป

[nggallery id=124]