สสจ.อบ.มอบป้ายมาตรฐาน HAS แก่โรงเรียนในโครงการ

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและแนวทางการพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อและเพื่อความพึงพอใจของประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) ได้แก่ สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitation Conditions) เช่น ห้องส้วมและสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น น้ำสะอาด สบู่ล้างมือ กระดาษชำระเพียงพอ การเก็บกักหรือบัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องและมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะมีผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการ เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และส้วมต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น สถานที่ ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีแสงสว่างเพียงพอ เป็นต้น ส้วมสาธารณะ หมายถึง ห้องส้วมในที่สาธารณะหรือสถานประกอบการหรือสถานบริการที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนทั่วไปใช้บริการ

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินงานข้างต้นอาทิ หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้านเอกชน ปั้มน้ำมัน โรงเรียน เป็นต้น ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด( มหาชน ) ได้ริเริ่ม “ โครงการห้องน้ำของหนู” ซึ่งเป็นโครงการในการดำเนินการปรับปรุงและ/หรือจัดสร้างห้องน้ำ ให้แก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กนักเรียน โดยริเริ่มในจังหวัดที่โฮมโปรมีสาขาตั้งอยู่ ในฐานะที่เป็นทางบริษัทส่วนหนึ่งของสังคมและเพื่อตอบแทนคืนกลับสังคม โดยในวันที่ 27 กันยายน 2555 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสพ สารสมัคร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบป้ายมาตรฐาน HAS ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าบ่อและโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา และร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ โรงเรียน บ้านท่าบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รสสุคนธ์ มณฑา/ข่าว