ผลสำรวจพบคนอุบลราชธานีมีความสุขมากกว่าคนกรุงเทพฯและคนโคราช

เผยคนอุบลมีความสุขมากกว่าคนกรุงเทพฯ

สํานักงานสถิติแห่งชาติเผยคนบึงกาฬมีความสุขมากที่สุด ขณะที่นราธิวาสมีความสุขน้อยที่สุด ด้านอุบลราธานีอยู่ลำดับที่ 44 ของประเทศ

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และขับเคลื่อนกลไกการสร้างความสุขและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในประเทศที่แท้จริง ต่อไป พบว่าปี 2555 คนไทยทั่วประเทศมีความสุขในชีวิตอยู่ที่ 7.7377 คะแนน และความพึงพอใจในชีวิต 7.6421 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

โดย3 จังหวัดที่มีคะแนนความสุขในชิวิตมากที่สุดคือ จังหวัดบึงกาฬอยู่ที่ 9.1585 คะแนน รองลงมาคือจังหวัดพังงา 8.8554 คะแนน ,จังหวัดระนอง 8.3900 คะแนน, จังหวัดตรัง 8.3680 คะแนน และจังหวัดมหาสารคาม 8.3552 คะแนน ส่วนคะแนนความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุดคือจังหวัดบึงกาฬอยู่ที่ 9.1558 คะแนนรองลงมาคือ จังหวัดพังงา 8.6536 คะแนน, จังหวัดระนอง 8.3064 คะแนน,

ด้าน 3 จังหวัดที่มีความสุขในชีวิตน้อยที่สุดคือ จังหวัดนราธิวาสอยู่ที่ 6.8213 คะแนน รองลงมาคือจังหวัดอุทัยธานี 7.1407 คะแนน จังหวัดนครราชสีมา 7.1512 คะแนน จังหวัดนครสวรรค์ 7.1978 คะแนน และจังหวัดพิษณุโลก 7.2765 คะแนน ด้านความพึงพอใจในชีวิตน้อยที่สุดจังหวัดนราธิวาสอยู่ที่ 6.7499 คะแนน รองลงมาคือ จังหวัดอุทัยธานี 7.1270 คะแนน จังหวัดนครราชสีมา 7.1271 คะแนน

ด้านจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีมีความสุขในชีวิตอยู่ที่ 7.7648 คะแนน อยู่ลำดับที่ 44 ของประเทศซึ่งมีคะแนนมากกว่าจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอยู่ลำดับที่ 48 จังหวัดภูเก็ตลำดับที่ 56 เชียงรายลำดับที่ 59 แม่ฮ่องสอนลำดับที่ 65 กรุงเทพฯลำดับที่ 68 นครราชสีมาลำดับที่ 75 เป็นต้น ซึ่งเป็นจังใหญที่ใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยว ในขณะที่ความพึงพอใจในชีวิตอยู่ที่ 7.7647 คะแนน อยู่ลำดับที่ 35 ของประเทศ ซึ่งมากกว่า นครศรีธรรมราชลำดับที่ 41 ภูเก็ตลำดับที่ 59 กรุงเทพลำดับที่ 69 นครราชสีมาลำดับที่75

โดยการสํารวจครั้งนี้ใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติไปสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ ครัวเรือนละ 1 ราย ทั้งสิ้นจํานวน 54,100 ราย จากคำถามเรื่องของ สุขภาพ,ชีวิตครอบครัว,มุมมองต่อชีวิต,สังคม,การทํางาน,สิ่งแวดล้อมที่ดี,ที่พักอาศัย,ระบบบริการสาธารณะ,ภาวะเศรษฐกิจ

ข่าว :  โชคชัย ศิลารักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล  :  สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ภาพ : http://3.bp.blogspot.com/-XiLVfWxQSZ0/T_kGbSTFlWI/AAAAAAAAAQU/2578NAVAjsY/s1600/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.jpg