ผลสำรวจคนอุบลฯพบครอบครัวเข้มแข็งแต่ยังอ่านหนังสือน้อย ติดละครทีวี เป็นหนี้สูง

เผยคนอุบลฯ อ่านหนังสือน้อย ติดละครทีวี เป็นหนี้สูง

ผลสำรวจสภาวการณ์วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พบเด็กอ่านหนังสือพิมพ์ลดลง และผู้ใหญ่ติดละครทีวี ด้านครอบครัวร้อยละ 60 ชอบกินข้าวเย็นร่วมกัน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยผลสำรวจสภาวการณ์ทางวัฒนธรรม จากกลุ่มตัวอย่างในการดำเนินการวิจัยทั้งสิน 2,400 คน ประกอบด้วยเด็กและเยาวชน 2,000 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป 400 คน เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตด้านครอบครัว สื่อ ศาสนา และเศรษฐกิจ พบว่า ด้านครอบครัว ในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เป็นผุู้ใหญ่เกือบร้อยละ 60และในกลุ่มเด็กเยาวชนร้อยละ 48 ยังเข้มแข็งในหลายเรื่อง เช่น การให้ความสำคัญในการทานข้าวเย็นร่วมกัน การชื่นชมยินดีเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวได้ทำสิ่งที่ดี การแก้ความขัดย้งในครอบครัวได้อย่างสันติ การสอนเรื่องคุณธรรมจริยกรรมตามหลักศาสนา

ด้านสื่อ พบว่า ชอบใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวัน โดยพบในเด็กร้อยละ 56 และผู้ใหญ่ร้อยละ 70 ขณะเดียวกันเด็กร้อยละ 48 และผู้ใหญ่ร้อยละ 63 ชอบดูละครโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังพบว่า การอ่านหนังสือพิมพ์รายวันค่อยๆ หายไป โดยมีเด็กเพียงร้อยละ 27 และผู้ใหญ่เพียงร้อยละ 21 เท่านั้นที่ยังอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ในขณะที่เด็กถึงร้อยละ 49 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ด้านศาสนา พบว่า เด็กร้อยละ 52 และผู้ใหญ่ร้อยละ 70 เชื่อในการทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่ว และมีผู้ใหญ่ร้อยละ 50 ที่มีความศรัทธราในหลักคำสอนของศาสนา
ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจเชื่อว่า การได้เรียนในระดับปริญญาจะเป็นการรับประกันว่าตนเองมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตถึงร้อยละ 54 จึงยอมลงทุนเพื่อการศึกษา นอกจากนี้พบว่าเด็กร้อยละ 33 และผู้ใหญ่ร้อยละ 44กู้ยืมเงินจากเพื่อนและ เป็นหนี้สถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตามการสำรวจในครั้งได้ได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมการใช้ชีวิตในครอบครัว โดยรณรงค์สร้างความสำคัญในการใช้เวลาร่วมกันหลังเลิกเรียน การส่งเสริมทักษะให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการเลือกรับและเลือกใช้สื่อที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาสการทำกิจกรรมคู่กับการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รณรงค์ให้ตระหนักในเรื่องการอดออม ประหยัด ซื่อสัตย์ ดำรงตนอยู่พอเพียง ซึงจะเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน

โชคชัย ศิลารักษ์ /// ข่าว
กำธร แสนพงษ์ ///ภาพ