นศ.ม.อุบลฯ เป็นตัวแทนประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “ชาติจะพ้นวิกฤตทุกสมัย หากชาวไทยสามัคคี” ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 โดยมี มีนิสิตนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 26 คน จาก 18 สถาบัน เข้าร่วมการประกวด ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์,มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้หัวข้อ “ชาติจะพ้นวิกฤตทุกสมัย หากชาวไทยสามัคคี” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมของ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มุ่งก่อให้เกิดสารัตถประโยชน์ ในการช่วยเพิ่มพูนความรู้ เคียงคู่ประสบการณ์ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรปกติ และจะช่วยเสริมสร้างค่านิยมในการแสดงออกของเยาวชนไทย อย่างมีประโยชน์ เกิดคุณค่า ทั้งยังสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตามแนวทางแห่งพระราชดำริและน้อมนำพระราชปณิธาน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมทัศนคติและปลูกฝังเจตคติ ให้แก่นิสิตนักศึกษา ที่มุ่งมั่นบำเพ็ญตน และประพฤติปฏิบัติ ตามรอยทางแห่งพระยุคลบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ และประชาชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศิลปะการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ได้อย่างงดงาม ถูกต้อง เหมาะสม อันจะเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติให้ถาวร ยั่งยืน สืบไป

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีนายตะวัน พิมพ์ทอง นักศึกษาคณะนิติสาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน และผลการแข่งขันจากนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดจำนวน 26 คน จาก 14 สถาบัน นายตะวัน พิมพ์ทอง ได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ “รอยพระยาตราทั่วหล้าร่มเย็นเป็นสุข” เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท

[nggallery id=122]