ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ในสังกัดคณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

 

รอบคัดเลือกโควตา

 • รับสมัคร 12 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2555
 • สอบคัดเลือก 10 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • รายงานตัว 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม

รอบคัดเลือกทั่วไป

ภาคปกติ

 • จำหน่ายใบสมัคร 1 พฤศจิกายน 2555 – 6 มีนาคม 2556
 • รับสมัคร 2 – 6 มีนาคม 2556
 • สอบคัดเลือก 12 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • รายงานตัว 5 เมษายน 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม

ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)

 • จำหน่ายใบสมัคร 1 ธันวาคม 2555 – 5 พฤษภาคม 2556
 • รับสมัคร 7 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 • สอบคัดเลือก 11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • รายงานตัว 18 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมไพรพะยอม

สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 1110