โครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง โดย เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งรวมถึงหาบเร่ แผงลอย แต่เนื่องจากผู้จำหน่ายสินค้าหาบเร่  แผงลอย  ที่ทำการค้าอยู่นอกจุดผ่อนผันในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้อยากแก่การตรวจสอบ  และควบคุม ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น  เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมืองขึ้น ในวันที่  20 กันยายน  2555    เวลา  09.00 – 15.30   น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล  3  สามัคคีวิทยาคาร  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้จำหน่ายสินค้าที่จำหน่ายในที่หรือทางสาธารณะนอกจุดผ่อนผัน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้ามีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนนโยบายด้านการจัดระเบียบเมืองของเทศบาลนครอุบลราชธานี  พร้อมนี้ยังจะได้มีการจัดทำประวัติและทะเบียนผู้จำหน่ายสินค้าหาบเร่  แผงลอย  รวมถึงการจัดทำใบขออนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการค้า  เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและทางเท้าสามารถสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัยโดยการอบรมได้เน้นเนื้อหาการจำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข และ หลักการปฏิบัติในการจำหน่ายอาหารตามพ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ

[nggallery id=105]