เทศบาลนครอุบลฯ จัดอบรมเยาวชนฮักบ้าน แพงเมือง สืบสานหม่องเที่ยว

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเยาวชนฮักบ้าน แพงเมือง สืบสานหม่องเที่ยว เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานี มีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด ส่งเสริมให้เยาวชนได้ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว  โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  โรงเรียนวัดมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  โรงเรียนสมเด็จ  โรงเรียนวัดท่าวังหิน  โรงเรียนปทุมวิทยากร  โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนเมืองอุบล รวม 12 โรงเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหัวข้อประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  วิธีปฏิบัติงานมัคคุเทศก์  และทัศนศึกษาตามแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฝึกปฏิบัติจริง เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์บ้านก้านเหลือง หอจดหมายเหตุ และวัดสระประสานสุข

สำหรับการจัดอบรมสัมมนาตามโครงการเยาวชนฮักบ้าน แพงเมือง สืบสานหม่องเที่ยวจัดอบรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

[nggallery id=104]