แต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีอัยการ 8 ตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ 21 ตำแหน่ง

แต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีอัยการ 8 ตำแหน่ง รองอธิบดีอัยการ 21 ตำแหน่ง

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอัยการ ( ก.อ.) ครั้งที่ 11/2555 มีวาระสำคัญการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการระดับอธิบดีอัยการ 8 ตำแหน่ง และรองอธิบดีอัยการ 21 ตำแหน่ง การแต่งตั้งระดับอธิบดีอัยการ 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายเศกสรรค์ บางสมบุญ อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ไปเป็น อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ , นายนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ทั้งนี้สำหรับนายเศกสรรค์และนายนันทศักดิ์ ทั้งสองเคยเป็นคณะทำงานรับผิดชอบคดี คตส.และว่าความคดีสำคัญที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ทุจริตการซื้อขายที่ดินรัชดาภิเษก , น.ส.นิภาพร รุจนรงศ์ อธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีอัยการสูงสุด เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติด , นางอรนิตย์ บุญนาค อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นอธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

นายขวัญชัย ถวิลลาภ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว , นายวิษณุ บุณยสมิตร อธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี เป็นอธิบดีอัยการฝ่ายคดีกิจการอัยการสูงสุด , นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล อธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติด เป็นอธิบดีอัยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ , นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ เป็นอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดีส่วนระดับรองอธิบดีอัยการ ประกอบด้วย ร.ท.สมนึก เสียงก้อง รองอธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีอาญา เป็นรองอธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ , นายประมวล สุทธิพงษ์ประชา รองอธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี , นายสุรพงษ์ วัฒนพานิช รองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ,

นายวิสูตร พ่วงใส รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค 8 เป็นรองอธิบดีอัยการภาค 8 , นายกัมพล ชัยรัชนีกร รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานบังคับคดี , นางทัศนีย์ สิลวานิช รองอธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติด , นายวิภาส สระรักษ์ รองอธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติด เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ , นายเฉลิม ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร , น.ส.มาริสา ชินประทีป รองอธิบดีอัยการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้นางชนิญญา ชัยสุวรรณ รองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครอง ,นายวิชาญ ธรรมสุจริต รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครอง เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ , นายราฆพ โกสิยานันท์ รองอธิบดีอัยการภาค 8 เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช , นายจารนัย อานามวัฒน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา , ร.ท.ชาญวิโรจน์ รัตนประเสริฐ รองอธิบดีอัยการสำนักงานปกครองคดีขอนแก่น เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานการบังคับคดี , นายสาวิทย์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 5 เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีกิจการอัยการสูงสุด , นายวิเชียร ถนอมพิชัย รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด , นายวิศิษฎ์ ภู่วิทยพันธุ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค6 เป็นรองอธิบดีอัยการภาค 5

นอกจากนี้ เลื่อนตำแหน่ง นายประสิทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุล อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1 เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงภาค 6 , นายสุริยะ แบ่งส่วน อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 1 สำนักงานคดีแรงงานภาค 1 เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานปกครองขอนแก่น , ร.ท.ชัยยา ปรมประสริฐ อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค 2 สำนักงานคดีแรงงานภาค2 เป็นรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค5 และนายสมโภชน์ ลิ้มประยูร อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี2 เป็นรองอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงภาค 8 ด้วยโดยการแต่งตั้งดังกล่าว ให้มีตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

ข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

ภาพประกอบ : http://www.ago.go.th/images/logo_ago.gif