ม.อุบล MOU ร่วมกับ ชลประทานอุบลราชธานี พัฒนาระบบสารสนเทศในการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการบันทึกลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ โครงการชลประทานอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดอุบลราชธานี  โดยศูนย์สารสนเทศชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังของจังหวัดอุบลราชธานี        

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับและลงนามในฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นายอนันต์  ปรีชาวุฒิวงศ์  รักษาการผู้อำนวยการ โครงการชลประทานอุบลราชธานีกล่าววัตถุประสงค์พร้อมลงนาม ในส่วนของ โครงการชลประทานอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์   และ นายสุชาติ  หาญชนะชัยกุล ร่วมลงนามเป็นพยานร่วมลงนามในทั้ง 2 ฝ่าย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย  ณ  ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า  “เป็นความร่วมมือทางวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับ โครงการชลประทาน  จังหวัดอุบลราชธานี  ที่จะช่วยกันพัฒนาระบบสารสนเทศในการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาเรื่องภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้งทุก ๆ ปี  เราก็อยากที่จะมีระบบที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ โดยศูนย์สารสนเทศชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก็มีส่วนในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง  โดยเราจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากสถานีวัดน้ำท่าต่าง ๆ ในสังกัดของกรมชลประทานที่จะรายงานเข้าสู่ระบบของเรา อันนั้นก็คือประเด็นหลักในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้   แต่ในขณะเดียวกันการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ก็จะรวบรวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรของโครงการชลประทาน จังหวัดอุบลราชธานี  ในการให้ความรู้ด้านสารสนเทศ  เพื่อที่จะสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ตัวระบบเราสามารถที่จะติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบันได้ว่า  ณ จุดต่าง ๆ ของ  แม่น้ำมูล  แม่น้ำชี  ตอนนี้สถานการณ์น้ำในแต่ละจุดนั้น ระดับน้ำอยู่ในระดับใด  เพื่อสามารถที่จะเอามาใช้ในการคำนวณ  การป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมต่าง ๆ  ส่วนหนึ่งในตัวระบบจะเป็นความร่วมมือกับชุมชนในการที่จะใช้ในการเฝ้าระวังเป็นเป็นการสร้างระบบเตือนภัยต่าง ๆ เป็นการสร้างระบบเตือนภัยขึ้นมา  สามารถนำเอามาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงที่มีฝนตกและนำมาใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัย ในยามที่น้ำขาดน้ำแล้ง และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

[nggallery id=102]