เทศบาลนครอุบลฯ จัดอบรมพัฒนาครู เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2555 นั้น การเตรียมความพร้อมของบุคคลากรทางการศึกษาถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อให้ครู บุคคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมา ปฏิญญาอาเซียน วัตถุประสงค์ของอาเซียน และกลไกการบริหารของอาเซียน และเพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีของประชาคมอาเซียนอยู่เสมอ  สำหรับการอบรมพัฒนาบุคคลากรทางกาศึกษา มีคณะครู-อาจารย์ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี และ คณะครู – อาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร รวมจำนวน 250 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช (วพ.)                       ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

We cannot display this gallery