พบผู้นำศาสนาจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่สูง

ผู้สูบบุหรี่ในเขตชนบทมีความเชื่อว่าผู้นำศาสนาช่วยจูงใจมากในการที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้สูงถึงร้อยละ 44.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าความเชื่อของผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในเขตเมืองที่เท่ากับร้อยละ 27.6

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการสำรวจของ รศ.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ 1,909 คน และผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 373 คน ในสี่ภาคของประเทศไทย ถึงความเชื่อว่าผู้นำศาสนากับการจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ พบว่า ผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 37.8 เชื่อว่าผู้นำศาสนาช่วยจูงใจมากในการที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และร้อยละ 42.7 เชื่อว่าช่วยจูงใจบ้างเล็กน้อย พบว่าผู้สูบบุหรี่ในเขตชนบทมีความเชื่อว่าผู้นำศาสนาช่วยจูงใจมากในการที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้สูงถึงร้อยละ 44.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าความเชื่อของผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในเขตเมืองที่เท่ากับร้อยละ 27.6

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากร้อยละ 70 ของคนไทยที่สูบบุหรี่คือ 9 ล้านคน จาก 12.5 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตชนบทและอัตราการสูบบุหรี่ในเขตชนบทสูงกว่าในเขต เมืองอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงว่ามาตรการการรณรงค์ต่าง ๆ อาทิการรณรงค์ผ่านสื่อ การจำกัดที่สูบ เข้าถึงและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท เมื่อผลการวิจัยพบว่าผู้สูบบุหรี่ในเขตชนบทมีความเชื่อว่าผู้นำศาสนาจะช่วยแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่มาก จึงขอเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์และโต๊ะอิหม่าม เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำในการจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะในชนบทเลิกสูบ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้เตรียมชุดข้อมูลสื่อเพื่อถวายให้ผู้นำศาสนา โดยเฉพาะพระวิทยากรและโต๊ะอิหม่ามสำหรับใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ พระภิกษุสงฆ์หรือโต๊ะอิหม่ามที่สนใจสามารถติดต่อให้มูลนิธิฯ ไปถวายชุดสื่อได้ที่ 0-2278-1828

ภาพประกอบจาก  http://www.legendnews.net/images/column_1340589520/Untitled-7_jpg_pagespeed_ce_BrrcJ0OVEX(3).jpg