ม.อุบลฯ เดินหน้าเตรียมพร้อม เกษตรอีสานใต้ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” 26 ต.ค.- 4 พ.ย.55 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการ ในการเตรียมความพร้อมจัดงาน “เกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  รายงานผลการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ในปีที่ผ่านมา และแผนดำเนินการในปี 2555 ซึ่งในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ หรือตัวแทน เข้าร่วมประชุมหารือในการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัด งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ภายใต้ชื่อ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ” สืบเนื่องจากว่าชีวิตมนุษย์มีความผูกพันกับน้ำและน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตที่จะขาดไม่ได้ น้ำมีความสำคัญต่อเกษตรกรรม น้ำมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม น้ำมีความต่อการคมนาคมขนส่งทางเรือ  และน้ำมีความสำคัญต่อการบริโภคใช้สอยของมนุษย์ ในปีนี้งานเกษตรอีสานใต้จึงให้ความสำคัญกับ “น้ำ” หรือ “มหัศจรรย์แห่งสายน้ำ”

ในส่วนของกิจกรรมในงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ กรมจากการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมกว่า ๒๐ กรม การแสดงนิทรรศการวิชาการ การแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร งานไม้ดอกไม้ประดับ จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  อลังการกับทุ่งทานตะวัน  มหัศจรรย์อุโมงค์มีชีวิตภายใต้โลกแห่งธัญพืช  พบกับพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิด ร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร วาดภาพระบายสี ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง-สตริง วงดนตรี AG  MUSIC  AWARD 2012 และสนุกสนานกับสวนสนุกนานชนิด ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 150,000 คน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 “มหัศจรรย์แห่งน้ำ” ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม  4 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

We cannot display this gallery