กกต.อุบลฯ ยกเลิกประกาศเลือกตั้งนายกและ ส.อบต. 3 แห่ง เหตุเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาล รออนุกรรมการแบ่งเขต

กกต.อุบลฯ ยกเลิกประกาศเลือกตั้งนายกและ ส.อบต. 3 แห่ง

นายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติให้ยกเลิกการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบต. รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย อบต.ท่าช้าง อำเภอสว่างวีรวงศ์ อบต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก และ อบต.เหล่าเสือโก๊ก อ.เหล่าเสือโก๊ก เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยว่า ได้ประกาศให้ อบต. 3 แห่งดังกล่าว เป็นเทศบาลตำบล ที่มีผลตั้งแต่วันที่29,30 และวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตามลำดับ ทั้งนี้ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็น 2 เขตเลือกตั้ง โดยจะนำเสนอรูปแบบการการแบ่งเขต รวม 3 รูปแบบเพื่อให้ กกต. ได้พิจารณาประกาศใช้ และดำเนินการเลือกตั้งตามระยะเวลาที่กฏหมายกำหนดภายใน45 วัน นับแต่วันที่ที่เปลี่ยนแปลงฐานะ ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งได้ทันตามกำหนด กกต.จังหวัดฯ จะขอขยายระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งต่อ กกต.ต่อไป

ข้อมูล :  กกต.อุบลราชธานี

ภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2012/06/13401651731340165229l.gif