ให้ผีเข้าบ้านเจอใบแดง! นายบุญเพ็ง ชอบธรรม สท.เดชอุดม กกต.อุบลฯ นัดเลือกใหม่ 14 ต.ค.55

ใบแดง สท.เดชอุดม เพิ่มอีก 1 ราย กกต.จว.อุบลฯ นัดเลือกตั้งใหม่ 14 ต.ค.55

นายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี (งานจัดการเลือกตั้ง) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดมว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ รวม 6 คน และล่าสุดศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนนายบุญเพ็ง ชอบธรรม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 2 และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายบุญเพ็ง ชอบธรรม มีกำหนด 1 ปี เหตุได้ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นดำเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม โดยบุคคลที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านนั้น มิได้อยู่อาศัยจริง เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ในเขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ในวันที่ 4 – 8 กันยายน 2555 และได้เห็นชอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ได้เคยแต่งตั้งไว้ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นดังกล่าว

ข้อมูล : กกต.อุบลราชธานี

ภาพ : http://i539.photobucket.com/albums/ff356/punyano/ub-ktl/DSCF2389.jpg