รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระหว่างส่งต่อ รุ่นที่ 2

ในวันนี้ (29 สิงหาคม 2555) เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระหว่างส่งต่อ รุ่นที่ 2 หลักสูตร 4 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554-31 มีนาคม 2555) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ซึ่งผู้รับการอบรมได้สอบผ่านภาคทฤษฏี ฝึกปฏิบัติ และผ่านการฝึกประสบการณ์ตามกำหนดครบถ้วน จำนวน 34 คน โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระหว่างส่งต่อ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ผู้ป่วยวิฤตจากโรงพยาบาลชุมชนมีจำนวนมาถึงวันละ 20 ราย ระยะเวลาเดินทางเพื่อส่งต่อผู้ป่วยใช้เวลามาก มีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้สูง ขณะที่บุคลากรที่ให้การดูแลตลอดช่วงเวลาส่งต่อ ส่วนใหญ่อยู่ในมือพยาบาลวิชาชีพที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อพัฒนาการดูแลอย่างต่อเนื่องที่สามารถให้การรักษาเฉพาะได้ทันเวลา จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการอบรมพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยส่งต่อไปแล้ว 1 รุ่น ผลลัพธ์การพัฒนาพบว่า ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการให้การดูแลผู้ป่วยวิกฤตตั้งแต่ก่อนส่งต่อ ขณะนำส่งและการแพทย์ฉุกเฉินได้ ทำให้คุณภาพโดยรวมของการดูแลผู้ป่วยดีขึ้นเป็นที่ยอมรับของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตที่ส่งต่อของจังหวัดลงได้

สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง คือ โรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาลเขมราฐและโรงพยาบาลม่วงสามสิบ โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นวิทยากรหลักในการอบรม และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าว/ ภาพ วิชิราภรณ์
บรรณาธิการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
ดูข่าวอื่น ๆ ได้ทาง http://www.sappasit.go.th/sappasit

[nggallery id=95]