เตรียมเปลี่ยนฐานะ อบต.ทุกแห่งทั่วประเทศเป็นเทศบาลฯ

อุบลราชธานี คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ระดมความคิดเห็น การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ที่เหลืออยู่ 2,265 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ข้อมูล,ภาพ : 77NATION