โรงเรียนมัธยมอุบลฯ-อำนาจฯเดินหน้า 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนปราบยาเสพติด

สถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ 81 โรงเรียน ลงนามความร่วมมือกับตำรวจภูธร นำร่องปราบปรามยาเสพติดตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

ที่โรงแรมปทุมรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 81 โรงเรียน และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนำร่องป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการแผนงานและกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบให้เป็นรูปธรรม เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดไป การแก้ไขปัญหาต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

กรกช ภูมี / สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน :  http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5508280010018

ภาพ : http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEgsarNvnyLeD9i7xT98IhJ811zhuJfVJ0Tz3YIUCh9gGoMMDC&t=1