กกต.อุบลฯ แจกใบเหลือง นายวิทยา เทียมสุวรรณ นายกเมืองเดชอุดม สั่งเลือกตั้งใหม่

วันนี้ (28 สค.55) นายสุรพล สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นผู้ร้อง ขอให้สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ใหม่ แทนนายวิทยา เทียมสุวรรณ และสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยนายสมเกียรติ ไชยสัตย์ นายสมัย เจริญยุทธ นางบังอร ขันอ่อน นายอำนาจ ศรีสุข และนายนิตย์ เชื้อชัย เนื่องจากผู้ถูกร้องคัดค้านได้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 43 โดยการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียน โดยมิได้อาศัยอยู่จริง เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ทั้งนี้ ได้แจ้งเรื่องให้สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ได้นำเสนอร่างประกาศจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เสนอให้ กกต.จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศให้มีการเลือกตั้งต่อไป

นายสุรพล สายพันธ์ กล่าวว่า กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) แจระแม จากเดิมที่มีกำหนดเลือกตั้งในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อบต.แจระแม เป็นเทศบาลเมือง แจระแม ที่ได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯและรอการอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนอกจากนั้น ยังได้เห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระ รวม 3 แห่ง ได้แก่ อบต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก อบต.ท่าช้าง อ.สว่างวีรวงศ์ และ อบต.เหล่าเสือโก๊ก อ.เหล่าเสือโก๊ก โดยกำหนดให้มีการเลือดตั้งในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 และกำหนดวัน รับสมัคร วันที่ 10 – 14 กันยายน 2555

ข่าว : นายดุสิต สิงห์คีรี  กกต.อุบลราชธานี

ภาพ : http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=1246916