รมช.สธ.ตรวจเยี่ยมจังหวัดอุบลราชธานี

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สธ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบาย “ 30 บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพ ” ตามนโยบายรัฐบาล

( 25 สิงหาคม 2555 ) นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการตามนโยบาย “ 30 บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพ ” ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาลว่า โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 กันยายน 2555 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยดำเนินการในระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไปจนถึงโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะร่วมจ่ายเพื่อพัฒนาสถานบริการ หากรายใดไม่ประสงค์จ่าย 30 บาท ก็สามารถใช้สิทธินั้นได้ รวมทั้งผู้ที่เคยได้รับสิทธิยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาท มีทั้งหมด 21 กลุ่ม ก็จะได้รับการยกเว้นร่วมจ่ายเหมือนเดิม ได้แก่

 1. ผู้เข้ารับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ฉุกเฉินเร่งด่วนหรือเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ระดับต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชน
 2. ผู้มีรายได้น้อย
 3. ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และบุคคลในครอบครัว
 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครและบุคคลในครอบครัว
 5. ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี
 6. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 7. คนพิการทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรประจำตัว
 8. พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช นักพรต ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรองและบุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลาม
 9. ทหารผ่านศึกทุกระดับที่มีบัตรและบุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
 10. นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 11. นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์
 12. ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว
 13. อาสาสมัครมาเลเรียตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัว
 14. ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว
 15. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน
 16. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 17. สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ที่มีหนังสือรับรองว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไป
 18. หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม
 19. อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 20. อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก
 21. บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินงานเกี่ยวกับผลงานตามโครงการ “ รัฐบาลพบประชาชน ” จังหวัดอุบลราชธานี มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP CENTER จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันหลายหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานเรื่อง “ ผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนที่จัดตั้งโดยรัฐบาลที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรูปธรรมและเป็นหนึ่งในกองทุนสำคัญของรัฐบาลที่ประชาชนประจักษ์ถึงความสำเร็จในการทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกันโรคไปจนถึงได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย กิจกรรมภายในบูธ ได้จัดเตรียมตู้ตรวจสอบสิทธิของประชาชน การประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลด้านหลักประกันสุขภาพ ได้แก่ นโยบาย “ เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ไม่ถามสิทธิ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น ” , นโยบาย “ 30 บาทยุคใหม่เพิ่มคุณภาพ ” มีหมอใกล้บ้านใกล้ใจ มียาดีใช้เพียงพอ ไม่ต้องรอรักษานาน มีจัดการโรคเรื้อรัง ” , การสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งการร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ “ รัฐบาลพบประชาชน ” ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกับการดำเนินโครงการตาม 5 นโยบายภาครัฐ ได้แก่ 1) นโยบายรถคันแรก 2) นโยบายบ้านหลังแรก 3)นโยบายพักหนี้เกษตรกร 4) นโยบายบัตรสินเชื่อเกษตรกร 5 ) นโยบายประกันภัยพืชผลการเกษตร และการดำเนินงานของรัฐมนตรีที่กำกับดูแล 5 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน ( SML ) 2 ) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4 ) กองทุนตั้งตัวได้และ 5) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทุกระดับ เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและพัฒนาความพร้อมให้บริการที่ดีขึ้นทุกด้าน ทั้งผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยเรื้อรัง บริการผู้สูงอายุ ผุ้พิการ รวมทั้ง การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยใช้ระบบสื่อสารทาง Internat กับแพทย์ผู้รักษาโดยตรง มีการประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี เพื่อขอรับคู่มือบัตรทอง เพื่อชี้แจงร่วมแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รสสุคนธ์ มณฑา ข่าว

ภาพประกอบจาก http://2.bp.blogspot.com/-WlDU4YlBrSw/UDs6hTTLl5I/AAAAAAAAEQU/J4-2Ag41Nuo/s1600/301.jpg