กรมควบคุมโรค หนุนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 55 นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการคัดเลือกผลการพัฒนาการดำเนินงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย เขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12, 13 และ 14  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสู่การปฏิบัติการของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการลดปัจจัยเสี่ยง เสริมปัจจัยเอื้อ สร้างกระแสให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไป ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ได้รับการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งคัดกรองภาวะแทรกซ้อน และได้รับบริการดูแลที่เหมาะสม โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน/ภาคประชาชน ร่วมปฏิบัติการตามกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมสร้างสุขภาพ นำไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงและโรควิถีชีวิต และ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทำให้เกิดกระบวนการสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค และหารูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) เป็นแบบอย่างในการประยุกต์และขยายผลการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการคัดเลือกผลการพัฒนาการดำเนินงานดีเด่น/ดีเยี่ยม แบ่งเป็น   7 ประเภท ได้แก่ หมู่บ้านหรือชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเขตตรวจราชการ

นายแพทย์นพพร กล่าวว่า ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาของคนทั้งโลก จากผลการสำรวจพบว่า มีผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งพบว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมองใหญ่ หรือ อัมพฤกษ์ อัมพาต มีอย่างต่อเนื่อง ส่วนโรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้นก็มาจากปัจจัย 5 อย่าง คือ 1. การออกกำลังกายน้อยหรือออกกำลังกายไม่เหมาะสม 2. การรับประทานอาหารไม่เหมาะสมมีการรับประทานอาหารี่มีรสหวาน มัน เค็ม เกินมาตรฐาน 3. อารมณ์ ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ วิตกกังวล 4.การสูบบุหรี่ และ  5. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนนั้นจึงเป็นหนทางการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี แต่การเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนนั้นเป็นเรื่องยากต้องอาศัยผู้นำทางความคิด อสม. เครือข่ายสุขภาพและความร่วมมือจากทุกฝ่าย

นายแพทย์นพพร กล่าวอีกว่า การนำเสนอผลงานในครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อการแพ้ชนะ แต่เป็นการนำเสนอผลงาน และนวตกรรมที่ดี นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเขตพื้นที่ของตนเอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชน

ซึ่งการคัดเลือกผลการพัฒนาการดำเนินงานดีเด่น/ดีเยี่ยม ภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า

ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านงิ้ว จ.นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านนาอ้อ จ.เลย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโหง่ จ.ร้อยเอ็ด              

ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รพสต. โนนตาล จ. นครพนม  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รพสต. เหล่าเสือโกก จ.อุบลราชธานี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รพสต.หนองสนิท จ.สุรินทร์ 

ประเภทโรงพยาบาลชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รพ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

ประเภทโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รพ.กาฬสินธุ์  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รพ.สกลนคร  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รพ.สุรินทร์ 

ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สสอ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่   สสอ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สสอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สสจ.กาฬสินธุ์  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สสจ.ศรีสะเกษ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สสจ.บุรีรัมย์

ประเภทเขตตรวจราชการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 11 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เขตตรวจราชการที่ 14

 

กรมควบคุมโรค โดย สคร.7 ห่วงใย   อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี                          

                                                                                               ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน   ข่าว
ศิริวรรณ ชุมนุม       อนุมัติ