รางวัลคนดีศรีสาธารณสุขเขต 13

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้รับคัดเลือก “ รางวัลคนดีศรีสาธารณสุขเขต 13 ” กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ทุกเขตตรวจราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสรรหาคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจำปี 2555 เพื่อเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษในนามของประธานชมรมจริยธรรมเขตตรวจราชการ 13 ได้จัดประชุมคณะกรรมการของชมรมจริยธรรม เขตตรวจราชการที่ 13 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วนั้น เป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดอุบลราชธานีมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ “ รางวัลคนดีศรีสาธารณสุขเขตตรวจราชการที่ 13 ” ในประเภทข้าราชการ ได้แก่ นางสาวไพรัช บุญจรัส นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
รสสุคนธ์ มณฑา/ข่าว