รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการ

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2555

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ส.ค. 55 ที่ห้องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้เดินทางมีเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2555 ซึ่งนายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้นำบุคลากร ของโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2555 ซึ่งทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ได้รับรางวัลจำนวน 2 สาขา ดังนี้

1. ทันตแพทย์สุรพล ตั้งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลโครงการ ได้รับรางวัล บุคคลดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สาขา ทันตแพทย์
2. นางเขมจรินทร์ วงศ์ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สาขา บริหารงานทั่วไป ในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งถือว่าบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งและ สร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว หน่วยงาน องค์กร จังหวัดและประเทศชาติต่อไป

ข่าว สุทธิพงษ์ / ภาพ ศักดา
บรรณาธิการ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sappasit.go.th/sappasit