รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ยังมิได้มาแสดงตน

สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ยังมิได้มาแสดงตนตามมติที่ประชุม กสท. ในคราวการประชุมครั้งที่ 28/2555

มติที่ประชุม กสท. ในคราวการประชุมครั้งที่ 28/2555 เมื่อวันจันทร์ที่ กรกฎาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. นำรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่ยังไม่มาแสดงตนเพื่อรับการขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เป็นระยะเวลา วัน โดยมีสาระสำคัญว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กำหนดให้สถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว เข้าแสดงตนเพื่อขยายระยะเวลาทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว 300 วัน โดยมีกำหนดให้เข้าแสดงตนในวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 บัดนี้ ระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ปรากฏว่ายังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอีกจำนวนหนึ่งที่ยังมิได้เข้าแสดงตน จึงขอให้สถานีที่ไม่เข้าแสดงตนตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.nbtc.go.th หรือ ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค (14 เขต)   และเข้าแสดงตนภายใน 30 วันนับแต่ประกาศในหนังสือพิมพ์ ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค (14 เขต) และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าสถานีที่ไม่เข้าแสดงตนสละสิทธิการเป็นผู้ทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราวและสำนักงาน กสทช. จะได้ดำเนินการเพิกถอนสิทธิต่อไป