งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ ม.อุบลฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555” ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนี้ อธิการบดีได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ดีเด่น ได้แก่ ดร.วีรยุทธ นิลสระคู รางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการชุมชนดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ และ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ได้แก่ ดร.เสนอ ชัยรัมย์ และมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้สนับสนุน และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ด้วย

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 นับตั้งแต่ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งจักรีวงศ์ ผู้ได้รับการเทิดพระนามด้วยพระปรีชาสามารถ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ท่านและราชวงศ์ทรงพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญ และบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณค่าของมนุษย์ เป็นการกระตุ้นให้เกิดเจตคติที่จะนำเอาหลักการ และเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และยังได้นำเนื้อหาสาระด้านวิทยาศาสตร์ มาให้ผู้เข้าชมงานได้รับทราบอีกด้วย

กิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการ เน้นแข่งขัน เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถ และความถนัดทางวิชาการ โดยจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ของแต่ละภาควิชา

สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 20,000 คน

[nggallery id=88]