ม.อุบลฯ เปิดโลกการเรียนรู้ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555”  ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่า คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2555 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี ตลอดจนเห็นความสำคัญ ความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ ในงานจัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน การเปิดห้องทดลอง และปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.      การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์                   

2.      การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

3.      การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  

4.      การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์          

5.      การแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

6.      การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

7.      การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

8.      การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี

9.      ประกวดในกิจกรรม  Envi and Safety Got Talent

10 .ประกวดภาพยนตร์โฆษณา แอนิเมชั่น 2 มิติ

นอกจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์แห่งชาติ ยังมีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดงานโครงการเปิดฟาร์ม และห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ อาคารเทคโนโลยีทางการเกษตรณ อาคารเทคโนโลยีทางการเกษตร  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่ ในวันที่ 17-18สิงหาคม 2555  ณ  อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

ภาพประกอบจาก http://bit.ly/TEcnO7