ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครอาจารย์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์คู่สัญญา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 อัตรา

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการพยาบาลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 2 อัตรา

4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา

5.มีประสบการณ์ด้านการสอน ระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อย่างน้อย 1 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาลหรือการเรียนการสอนทางคลินิก

6. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 (ที่ยังไม่หมดอายุ)

7. ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่สภาการพยาบาลกำหนด

8 เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

9. สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

 สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 045352000 ต่อ 1002 และ 2035 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)