ม.อุบลฯ MOU ร่วมกับ กลุ่ม บ.พรรณธิอร ผู้นำสินค้าเกษตรชั้นนำของไทย

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทพรรณธิอร ในโอกาสร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกลุ่มบริษัทพรรณธิอร ณ  ห้องพิบูลมังสาหาร  ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2555

กลุ่มบริษัท พรรณธิอร เป็นกลุ่มของบริษัทที่มีการประกอบการใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มน้ำตาลและไบโอเอนเนอยี่  กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร และกลุ่มธุรกิจปุ๋ย ดำเนินธุรกิจการผลิตและแปรรูป ยางพารา อ้อย ข้าว กาแฟ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้รับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ กลุ่มบริษัท พรรณธิอร จุดมุ่งหมายเพื่อตกลงร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมภายใต้เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิชาการด้านการเรียนการสอน การฝึกงานของนักศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการบริการทางวิชาการ  ความร่วมมือระยะแรกกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยคณะเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและการบูรณาการความรู้และข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยและกลุ่มบริษัท

โดยรับเกียรติจาก นายทัศน์ วนากรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทพรรณธิอร ผู้ลงนามของกลุ่มบริษัท และ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นางนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง กลุ่มบริษัทพรรณธิอร ร่วมลงนามในฐานะพยานของทั้งสองฝ่าย