พลิกโฉมอีสาน! ทุ่มหมื่นล้านลงทุน”รถไฟสายใหม่-โครงข่ายถนน” ยกระดับสนามบินอุบลฯ

พลิกโฉมอีสาน! ทุ่มหมื่นล้านลงทุน”รถไฟสายใหม่-โครงข่ายถนน” ยกระดับสนามบินอุบลฯ

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ภูมิภาคครั้งที่ 6/2555 โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯเป็นประธาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เร่งรัดการสร้างรถไฟทางสายใหม่ เส้นทางนครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 3.9 หมื่นล้านบาท ให้แล้วเสร็จในปี 2562 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ในปี 2568
แหล่งข่าวกล่าวว่า เส้นทางดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนระบบการขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้สะดวกขึ้น ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและประชาชนไม่เสียเวลาในการเดินทางมาก

ที่ประชุมยังเห็นชอบการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนน 10 โครงการ วงเงินกว่า 1.03 หมื่นล้านบาท โดยเสนอให้เร่งรัดการก่อสร้างการปรับปรุง ขยายเส้นทางและขยายเป็น 4 ช่องทางจราจรเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการเดินทางทั้งระหว่างจังหวัด และระหว่างภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบไปด้วย

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย วงเงิน 2,420 ล้านบาท

2.เร่งรัดโครงการก่อสร้างเส้นทางถนนเลี่ยงเมือง จ.สุรินทร์ ระยะทาง 7.6 กม. ให้แล้วเสร็จในปี 2556

3.โครงการขยายเส้นทางจราจรทางหลวงหมายเลข 205 (โนนไทย-หนองบัวโคก) ระยะทาง 31 กม.จาก 2 ช่องทางเป็น 4 ช่องทางจราจรŽ

4.โครงการขยายทางหลวงหมายเลข 201 ช่วง อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา บ้านแปรง บ้านหนองบัวโคก อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ ระยะทาง 52 กม.เป็น 4 ช่องทางจราจร

5.เร่งรัดโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 24 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น 4 ช่องทางจราจร

6.โครงการขยายช่องทางจราจรของ จ.สุรินทร์ จาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจรจำนวน 3 เส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 1,280 ล้านบาท

7.โครงการขยายเส้นทางจราจรทางหลวงหมายเลข 226 ช่วง ก.ม.ที่ 22+100 กม. 78+700 จาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร

8.โครงการก่อสร้างวง แหวนรอบเมือง จ.นครราชสีมา ตอน 2 (ด้านเหนือ) ระยะทาง 92 กม.งบประมาณ 4,600 ล้านบาท

9.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมแบบ 4 เลนจาก อ.เสนางคนิคม อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ (ชายแดน สปป.ลาว) ระยะทาง 50 กม. งบประมาณ 2,000 ล้านบาท

10.โครงการปรับปรุงช่องทางจราจร เส้นทางหมายเลข 2201 (บ้านนาเจริญ-บ้านละลม-บ้านแซร์ไปร์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางอากาศ เสนอให้ยกระดับสนามบินอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางการบินอินโดจีนโดยมอบหมายให้กรมการบินพาณิชย์พัฒนาศักยภาพสนามยบินอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินในอินโดจีน และผลักดันให้มีเที่ยวบินและสายการบินต่างประเทศในอินโดจีนมาลงยังสนามบินอุบลราชธานี และบินไปยังเมืองสำคัญๆ ในภูมิภาค เพื่อรองรับการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวหลังการเปิดประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งการผลักดันการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิให้แล้วเสร็จในปี 2557 เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับการใช้น้ำตามลำน้ำชี ซึ่งมีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากและเห็นชอบให้เร่งรัดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน เขื่อนชีบน และเขื่อนยางนาดี จ.ชัยภูมิให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ที่ประชุมยังเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาทเพื่อศึกษาวิจัยโครงการนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาค โดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ นอกจากนี้ให้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรชายแดนที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศึกษา

29 กค. 55

ข่าว , ภาพ  : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์