เลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี กรณีครบวาระ 8 กันยายน 2555

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่จัดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกฯและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนและการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

วันนี้ (9 สค.2555) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลศรีเมืองใหม่ ได้จัดประชุมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี รวม 3 คน และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ในทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง รวม 33 คน เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นรวม 2 กิจกรรม ได้แก่การประชุมเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมทั้งกฎระเบียบ ข้อกำหนดในการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมปฏิญาณตนของผู้สมัครว่าจะไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามรับรองตน ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เที่ยงธรรม โปร่งใส

นายดุสิต สิงห์คีรี กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินงานตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ได้มุ่งเน้นการให้ความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสำคัญ รวมทั้งการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายภายหลังการเลือกตั้ง ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้รู้แพ้ รู้ชนะและอภัย ยอมรับผลของการเลือกตั้งและมีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นภายหลังการเลือกตั้ง ซึ่งโครงการดังกล่าว สามารถช่วยลดจำนวนเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งได้

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีครบวาระ มีกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 8 กันยายน 2555

ข้อมูล : กกต.