กกต.อุบลฯ ติวเข้ม กกต.ท้องถิ่น เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ 26 แห่ง

อุบลฯติวเข้ม กกต.ท้องถิ่น 26 แห่ง รับเลือกตั้งกรณีครบวาระ

อุบลราชธานี กกต.อุบลฯ ติวเข้ม กกต.ท้องถิ่น เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง กรณีครบวาระ 26 แห่ง พร้อมเคาะใช้พื้นที่เขตเลือกตั้งเดิมเพื่อเลือกตั้ง สท.ตำบล 7 แห่ง

นายนิกร วีสเพ็ญ กรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (งานจัดการเลือกตั้ง) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี จะได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวม 26 แห่ง จำนวน 130 คน ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้ง อปท. ที่จะมีสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะครบวาระ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 จำนวน 22 แห่ง ครบวาระในวันที่ 20 กันยายน 2555 จำนวน 2 แห่ง และครบวาระในวันที่ 27 กันยายน 2555 จำนวน 2 แห่ง โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อให้ กกต.และผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้ง 26 แห่ง ได้รับทราบแนวปฏิบัติ ให้สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดของ กกต. และให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

นายนิกร วีสเพ็ญ กล่าวว่า กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบการกำหนดพื้นที่เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ของ อปท. รวม 7 แห่งได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก เทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานีและเทศบาลตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย ซึ่งเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งเดิม เสนอให้ กกต.ได้พิจารณาอนุมัติกำหนดเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งต่อไป