โครงการพัฒนาการสื่อสารและเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ ปี 2551

บันทึกรายการโทรทัศน์“เวทีสาธารณะร่วมทุกข์ร่วมสุข”ครั้งละ 2 ชั่วโมง  กำหนดออกอากาศสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง  รูปแบบรายการเป็นเวทีที่จัดในพื้นที่ เชิญบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ทุกภาคส่วนมาร่วมแสดงสุขภาวะและทุกขภาวะของชุมชนนั้น ๆ โดยอิงจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้สำรวจจากกิจกรรมค้นหาประเด็นสุขภาวะในชุมชน ตัวอย่างบุคคลที่เชิญเข้าร่วมเวที เช่น  ตัวแทนภาคประชาชน,NGOที่ทำงานในพื้นที่,ชาวบ้านทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน,ศูนย์สุขภาพชุมชน,อสม.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ส.ส.,สว.  มีการจดบันทึกประเด็นจากเวที เพื่อวิเคราะห์,สังเคราะห์,ประสานงานหรือดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อเพื่อสุขภาวะของชุมชน เช่น ประเด็นปัญหาในชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รายการจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อ บางประเด็นที่ต้องการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์,เผยแพร่,ประชาสัมพันธ์ ทีมงานก็จะผลิตและประสานสื่อมวลชนให้  หรือ ข้อเสนอที่สามารถผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ ทีมงานก็จะระดมความคิดเพื่อผลักดันต่อไปในทุกมิติ

1.อ.โขงเจียม บ้านคันท่าเกวียน ประเด็น”ความกังวลเขื่อนบ้านกุ่ม” 11-05-2551  [nggallery id=7]

 

2. อ.เขมราฐ  “ปัญหาเด็กและเยาวชน” 18-06-2551  [nggallery id=8]