นศ. ม.อุบลฯ คว้ารางวัล ดีเด่น โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ การประกวด 2012 SIFE Thailand National Exposition ครั้งที่ 8

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น โครงการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ การประกวด 2012 SIFE Thailand National Exposition ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา 26 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นตัวแทน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. นางสาววิจิตราภรณ์ จันทร์ภักดิ์ คณะบริหารศาสต์ สาขาการเงินเเละการธนาคาร
2. นางสาวเกตุวดี นิละปะกะ คณะบริหารศาสตร์ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง
3. นางสาวธัญณิชา แก้วบัลลัง คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
4. นางสาวนุจรินทร์ อินอ่อน คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5. นายรัฐภูมิ เวียงสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
6. นายวรัญญู ราชบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

โครงการ SIFE (Students in Free Enterprise) คือโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยใช้ความรู้ในห้องเรียนจากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งโครงการชีวิตติดลบของชุมชนหมู่บ้านโนนเค็งเข้าประกวด เนื้อหาหลักของโครงการคือการเปลี่ยนทัศนคติด้านลบของคนในชุมชนที่มีต่อหนี้สินให้กลายเป็นด้านบวกเพื่อสร้างกำลังใจในการก้าวข้ามวิกฤตการณ์การเงินในครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยการใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือชี้วัดให้ชาวบ้านรู้จักและตระหนักกับภาวะการเงินของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ทีม SIFE UBON ยังได้ผลักดันการทำกิจกรรมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ เช่น การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกเห็ด การทำเทียนเวียนหัว เป็นต้น พื้นที่ดำเนินโครงการ คือ บ้านโนนเค็ง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

We cannot display this gallery