อุบลฯจัดมหกรรมการศึกษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับประชาคมอาเซียน

มหกรรมการศึกษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมการศึกษาประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่แนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับประชาคมอาเซียน ซึ่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 9 อุบลราชธานีดำเนินการจัดงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในประชาคมอาเซียน ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษาในประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างนักเรียน นักศึกษาและผู้บริหารการศึกษาของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการศึกษาดูงานสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การศึกษา ศิลปวัฒธรรมระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน ไทย เวียตนาม ลาว กัมพูชา โดยมีนักศึกษาจากประเทศเวียตนาม ลาว กัมพูชา ที่เดินทางเข้ามาเรียนที่จังหวัดนครพนม,มุกดาหาร,สกลนคร,ศรีสะเกษ, ยโสธร,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีจำนวน 200 คน และบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษาไทย ทั้ง 7 จังหวัดเข้าร่วมงานรวม 2,000 คน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดเสวนาเกี่ยวกับด้านการศึกษาอาเซียนในปัจจุบัน

ข่าว ภาพ : วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี 77NATION